018-1.PNG  

首先我們先練習算2分音符
   (4/4拍,一小節有4拍,4分音符為1拍,2分音符為2拍)

   (不知道怎麼辨認音符可以看 烏克麗麗101樂句---節奏樂句訓練介紹~)

練習時,將節拍器速度調70,左手輕放在弦的表面。

    刷奏時右手可以跟這節拍上下律動~,心裡默數拍子(一、二、三、四...)

    熟悉以後可以把節拍器速度加快來練習!!

 

加入和絃進行(一樣也是 C , Csus4, G7 , C)

   018-2.PNG 

 

 

 

 


    烏克麗麗教學網誌 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()